Financiën

Passiva - toelichting op de balans

Eigen vermogen

Algemene reserves

3.1

x €1.000

Verloopoverzicht algemene reserve

31-12-2021

Algemene reserve

69.649

Verloop van de algemene reserve in 2021

Stand per 1 januari 2020

70.058

Storting n.a.v. begrotingssaldo 2021

870

Storting n.a.v. terugstorting reaerve onderwijsgebouwen

910

Storting n.a.v. decembercirculaire 2020 gemeentefonfd (AU)

241

Storting n.a.v. resultaatbestemming 2020

4.214

Totale onttrekkingen voor resultaatbestemming

6.235

Onttrekking t.b.v. overheveling 2020-> 2021

3.809

Onttrekking t.b.v. storting reserve herstructurering wijken

1.000

Onttrekking t.b.v. compensatie precario

990

Onttrekking t.b.v. decembercirculaire 2020 gemeentefonds (AU)

524

Onttrekking t.b.v. placebranding

300

Onttrekking t.b.v.impuls sport

20

Totale onttrekkingen voor resultaatbestemming

6.643

Stand per 31 december 2021

69.649

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Nissewaard bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Het uitgangspunt is dat de risico's afgedekt worden met de algemene reserve. Een aantal bestemmingsreserves kunnen naar hun aard ook als algemene reserve worden beschouwd. Het gaat om de bestemmingsreserves Sociaal Domein en Beheer. Deze reserves zijn daarom meegenomen als dekking, het totale weerstandsvermogen komt uit op: € 76,9 miljoen voor bestemming. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag.

Bestemmingsreserves

3.1 Verloop van de bestemmingsreserves 2021:

x € 1.000

Saldo

Vermeerdering

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

31-12-2020

resultaatbestemming 2020

31-12-2021

Omschrijving

Centrumtaken MO/VO

13.738

5.446

1.141

18.043

Herstructurering de Akkers

434

434

Flankerend Beleid

1.370

260

445

1.185

Egalisatie milieuheffing

982

145

315

812

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

6.054

1.232

1.834

5.453

Ontwikkeling KCC

379

60

319

De Boeg daklozenopvang

188

188

Beheer

5.487

2.116

1.707

5.896

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

1.099

527

571

Sociaal domein

6.895

2.375

7.961

1.309

Herstructurering Sterrenklwartier

953

26

928

Onderwijshuisvesting

1.166

989

2.155

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

1.287

1.287

Sportaccommodaties

607

607

Annuiteiten

5.250

452

4.798

Projecten

1.000

25

975

Nissewaard 2040

2.070

300

671

1.699

Duurzaamheid

1.495

355

1.140

Corona

3.567

5.884

5.286

4.166

Herstructurering wijken

1.000

1.000

Stoep/CKE

200

200

54.021

260

19.688

21.238

52.731

Bestemmingsreserves tbv kapitaallasten

Ontwikkelbudget nieuw theater

Parkeerbeleid

492

492

492

492

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

54.513

260

19.688

21.238

53.223

Verloop van de bestemmingsreserves

x €1.000

Gerealiseerd resultaat volgend uit

overzicht van baten en lasten

Stand per 31-12-20

4.474

Bestemming rekeningsaldo 2020

Storting algemene reserve

-4.214

Storting reserve beheer

-260

Rekeningsaldo 2021

1.898

Stand per 31-12-2021

1.898

Toelichting op verloop van bestemmingsreserves:

Centrumtaken MO/VO

De (niet) bestede middelen vanuit de decentralisatie-uitkering MO/OGGZ/VB en de decentralisatie-uitkering VO worden jaarlijks toegevoegd c.q. onttrokken aan deze reserve.

Herstructurering De Akkers
Dekking van de investeringen in de wijk De Akkers.

Flankerend beleid
Dekking van de verwachte kosten bij de realisatie van het terugdringen van de formatie.
Vanuit de primitieve begroting is er een storting in de reserve flankerend beleid. De onttrekkingen betreffen ter dekking van regelingen van personeel.

Egalisatie milieuheffing
Voorkomen van schommelingen in de afvalstoffenheffing (bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde hoeveelheden of tarieven voor te verbranden afval). Deze reserve betreft geen niet-uitgevoerd werk.

Parkeerbeleid
Dekking van kapitaallasten van toekomstige investeringen en daardoor verwachtte negatieve resultaten in de parkeervoorzieningen.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Dekking voor het bouwkundig onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Ontwikkeling KCC
Dekking kosten Klant Contact Centrum.

Plankosten
Plankosten worden toegerekend aan de materiële vaste activa openbare ruimte die niet de grondexploitatie betreffen. Per 1 januari is deze reserve vervallen en het saldo is gestort in de algemene reserve.

De Boeg daklozenopvang
Deze reserve is ter gedeeltelijke dekking van de exploitatielasten van De Boeg.

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen
Deze reserve is ter dekking van negatieve verkoopresultaten gemeentelijke gebouwen.

Beheer
Dekking van de kosten van de uitvoeringsplannen van de openbare ruimte.

Sociaal domein
Deze reserve is per 31-12-15 een samenvoeging van de reserve jeugd, WMO, participatie en economische recessie WWB. Vanaf 31-12-2015 wordt er overschotten/tekorten op het sociaal domein gestort danwel onttrokken aan deze reserve.

Herstructering Sterrenkwartier
Deze reserve is per 08-11-17 gevormd vanuit een onttrekking uit de reserve Beheer. Voor de herstructurering van Sterrenkwartier Hoog hebben de Maasdelta Groep en de Gemeente Nissewaard een mantelovereenkomst opgesteld. Met Maasdelta is overeengekomen dat de gemeente voor de periode van tien jaar een bedrag van € 1.000.000 bijdraagt ten behoeve van de civiele werken in het openbaar gebied.

Onderwijshuisvesting
Het egaliseren van de lasten met betrekking tot de onderwijshuisvesting. Vanaf 31-12-2019 wordt er overschotten/tekorten op het sociaal domein gestort danwel onttrokken aan deze reserve.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Deze reserve is bij de begroting 2019 gevormd om de verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties mogelijk te maken. Jaarlijks wordt het verschil tussen enerzijds de kapitaallasten en anderzijds de opbrengst van de energiebesparing en subsidies onttrokken aan de reserve.

Sportaccommodaties

Annuiteiten
Deze reserve is bij de perspectiefnota 2021 gevormd vanuit een onttrekking uit de algemene reserve.
Sommige investeringen van de gemeente werden volgens de zogenaamde annuïtaire methode afgeschreven. Hierbij is sprake van gelijkblijvende jaarlasten, waarvan de rentecomponent jaarlijks kleiner wordt en de afschrijvingscomponent groter. Dit is het geval voor de eerste helft van de afschrijvingsperiode, voor de laatste helft zijn de afschrijvingscomponenten lager. Om het nadelig effect van de eerste helft van de afschrijvingsperiode, gemiddeld ca 15 jaar, op te kunnen vangen is deze reserve gevormd.

Herstructurering wijken
Deze reserve is gevormd bij de begroting 2021 vanuit een onttrekking uit de algemene reserve.

Projecten
Deze reserve is bij de perspectiefnota 2021 gevormd vanuit een onttrekking algemene reserve.
De kosten van capaciteit i.v.m. projecten kunnen worden verhaald via anterieure overeenkomsten. Echter, het moment van het maken van deze kosten en het moment dat de vergoeding hiervoor ontvangen wordt lopen zelden synchroon. Hiervoor is deze ‘systeemreserve’ gevormd.

Nissewaard 2040
Deze reserve is bij de perspectiefnota 2021 gevormd vanuit een onttrekking algemene reserve.

Duurzaamheid
Deze reserve is bij de perspectiefnota 2021 gevormd vanuit een onttrekking algemene reserve.

Corona
Deze reserve is bij de perspectiefnota 2021 gevormd vanuit een onttrekking algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21