Financiën

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1

M.L.M. Weerts

S.J.M. Mackaij

Functiegegevens5

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang6 en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1

1

Dienstbetrekking?8

ja

Ja

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

130.121,64

104.743,71

Beloningen betaalbaar op termijn

22.201,20

19.885,08

Subtotaal

152.322,84

124.628,79

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

209.000,00

209.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

M.L.M. Weerts

S.J.M. Mackaij

Functiegegevens5

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01– 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1

1

Dienstbetrekking?8

ja

Ja

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

131.483,65

101.822,05

Beloningen betaalbaar op termijn

20.693,16

17.993,40

Subtotaal

152.176,81

119.815,45

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet moet er toe leiden dat er geen bovenmatige bezoldigingen (‘Balkende-norm’) worden uitbetaald. De WNT bevat onder andere een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoedingen van topfunctionarissen en het handhaven van deze wettelijke bepalingen. Ook maakt de openbaarmaking van deze gegevens weer deel uit van de wet.

Topfunctionarissen binnen de gemeente Nissewaard
De WNT heeft het begrip ‘topfunctionaris’ gedefinieerd voor de (semi-) publieke sector.
Op basis van de WNT is bepaald dat voor de gemeente Nissewaard de gemeentesecretaris en de griffier onder het begrip topfunctionaris vallen.

WNT beloningsnorm en topfunctionarissen
Het vastgestelde bezoldigingsmaximum vanuit de WNT voor topfunctionarissen bedraagt:
€ 201.000. Binnen Nissewaard is geconstateerd dat er geen overschrijding van deze norm heeft plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21