Financiën

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

 

x € 1.000

Incidentele baten 

Incidentele lasten

Programma omschrijving

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

1.1

2.783

214

3.020

2 Schoon Heel & Veilig

1.2

295

216

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

1.3

22.031

30.966

5.985

10.289

4 Ondernemen & Ontspannen

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

1.5

365

140

Algemene dekkingsmiddelen

1.6

78

167

22.031

33.748

6.937

13.833

Nr.

Toelichting

1.1

De incidentele baten en lasten hebben betrekking op de pensioenvoorziening wethouders en het regiobudget voor de Regionale samenwerking Voorne Putten.

1.2

De incidentele lasten hebben betrekking op de storting in de voorziening dubieuze debiteuren in het kader van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting.De incidentele lasten hebben voornamelijk betrekking op kosten die gemaakt zijn om de afstoting van het pand Schenkelweg mogelijk te maken. Denk hierbij aan verkoopkosten en afspraken over nog uit te voeren onderhoud voor dat de overdracht kan plaatsvinden. 

1.3

De incidentele baten en lasten betreffen budgetten in het kader van de windmolens, Regionale Energie Strategie, regionaal onderzoek naar de bereikbaarheid Voorne Putten de grondexploitaties en verkoop blote eigendommen.

1.5

De incidentele lasten hebben grotendeels betrekking op een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren (sociaal domein) ad € 690.000. De hogere dotatie heeft vooral betrekking op de toename van het aantal openstaande TOZO vorderingen. Daarnaast heeft een bedrag ad € 140.000 betrekking op de afrekening 2020 van de BV Voorne putten werkt. 

1.6

De incidentele lasten hebben betrekking op dotaties aan voorzieningen dubieuze debiteuren in het kader van de OZB woningen, niet-woningen en handelsdebiteuren.

 

Incidentele baten (onttrekkingen)

Incidentele lasten (stortingen)

x € 1.000

Programma omschrijving

Reserve

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

Ontwikkeling KCC

170

60

2 Schoon Heel & Veilig

2.1

Algemene reserve

739

522

910

910

2.2

Afvalstoffenheffingen

12

315

95

145

2.3

Onderh gem.gebouwen

2.224

1.834

1.232

1.232

2.4

Herstructurering De Akkers

448

434

2.5

verkoopres gem geb

487

487

2.6

Beheer

3.468

1.707

2.116

2.116

2.7

ow huisvesting

196

840

989

verduurzaming gg

102

sportacco’s

51

Nissewaard 2040

85

44

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

3.1

Algemene reserve

5.075

3.751

De Boeg dakl.opvang

15

Herstruc. Sterrenkwartier

26

26

3.2

Herstructurering wijken

1.000

1.000

NN2040

85

85

3.3

Duurzaamheid

355

355

Projecten

632

25

4 Ondernemen & Ontspannen

4.1

Algemene reserve

372

143

4.2

De Stoep/CKE

200

200

Nissewaard 2040

310

29

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

Algemene reserve

130

5.1

Centrumtaken MO/VO

1.342

1.141

3.222

5.446

5.2

Sociaal Domein

6.872

7.591

907

2.375

Algemene dekkingsmiddelen

6.1

Algemene reserve

2.978

2.227

1.111

1.111

6.2

Flankerend beleid

400

445

6.3

Sociaal Domein

370

370

verkoopres gem geb

40

40

83

6.4

Nissewaard 2040

634

514

300

300

thuiswerkreg

80

6.5

Corona

6.016

5.286

6.004

5.884

33.634

27.429

18.100

21.709

55.664

61.178

25.037

35.542

Structurele baten (onttrekkingen)

Structurele lasten (stortingen)

x € 1.000

Programma omschrijving

Reserves

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

Algemene dekkingsmiddelen

Annuiteiten

452

452

452

452

2.1

De incidentele baten betreft een onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van overgehevelde budgetten uit 2020 m.b.t. het wijkuitvoeringsplan, het onderzoek naar de renovatie van het metro-busstation en herstelwerkzaamheden na de uitrol van glasvezel. De incidentele lasten betreft een storting in de algemene reserve van een ongedaan gemaakte storting naar de reserve Onderwijshuisvesting. Voor onderwijshuisvesting zijn in plaats van incidentele middelen, structurele middelen beschikbaar gesteld

2.2

Vanaf 2021 is een gewijzigde financiële afhandeling ingegaan v.w.b. de vergoeding voor afval. Hierdoor is er een tekort ontstaan de baten van Nedvang. Dit wordt echter gecompenseerd doordat er geen kosten meer in rekening worden gebracht voor de verwerkingskosten van de PMD.  Daarnaast heeft de belastingdienst een boete opgelegd van € 300.000 m.b.t. de btw op afvalscheiding, welke niet gecompenseerd mag worden via het btw-compensatiefonds. Hierover loopt nog een discussie met de belastingdienst. Hierdoor is er een hoger bedrag  onttrokken aan de reserve Afvalstoffenheffing.

2.3

De reserve onderhoud gebouwen wordt gebruikt als een soort van schommelfonds/vereveningsreserve. Wanneer de uitgaven voor het onderhoud aan de gemeentelijk gebouwen hoger is dan er aan jaarlijks budget beschikbaar is dan wordt het verschil aan deze reserve onttrokken en zijn de geraamde kosten lager dan wordt dit budget in de reserve gestort. De incidentele baten hebben betrekking op de hogere kosten planmatig onderhoud 2021 dan dat er aan budget beschikbaar is. Bij de 2e tussenrapportage is echter gebleken dat een gedeelte van de geraamde onderhoudswerkzaamheden niet in 2021 uitgevoerd konden worden en zijn op voorhand deze budgetten afgeraamd en gestort in de reserve onderhoud. Dit betreft de incidentele lasten.

2.4

Voor de herstructurering van het winkelcentrum Akkerhof is een bedrag onttrokken aan de reserve Herstructuring Akkers.

2.5

De incidentele baten bij de reserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen is opgbouwd uit een aantal componenten. Het betreft ten eerste een onttrekking aan de reserve voor een gedeelte van de kosten voor de herstructurering parkeergarage Akkershof. Daarnaast is er een onttrekking gedaan voor de verduurzaming van de MA de Ruijterstraat.  Tenslotte zijn er nog kosten gemaakt voor de huur van de Korte Schenkeldijk ter overbrugging tot het pand voor de huisvesting Stadsbeheer gereed was. 

2.6

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. De uitvoering loopt nog door in 2022, waarvoor budgetten zijn overgeheveld naar 2022.

2.7

De incidentele baten betreft een geraamde onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting ten behoeve van tijdelijk huisvesting. Dit budget is overgeheveld naar 2022. De incidentele lasten betreft een geraamde storting naar de resserve onderwijshuisvesting en een storting van het positieve saldo op de onderwijsbudgetten naar de reserve Onderwijshuisvesting volgens vastgesteld beleid. De incidentele baten reserve verduurzaming gemeentelijk gebouwen betreft de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten voor de investering verduurzaming. De kapitaalllasten van de investering wordt grotendeels gedekt door een besparing op de energie lastenen een subsidie voor verduurzaming maar het restant komt uit deze reserve. Daarnaast wordt er ook incidenteel nog een compensatie aan de verenigingen gegeven die door de verduurzaming niet aan een minimum besparing  komen. Dit om ook deze verenigingen te stimuleren toch hieraan mee te doen.

3.1

De incidentele baten betreft een onttrekking aan de Algemene reserve in het kader van het project Kolkplein. Daarnaast is een bedrag van € 1.000.000 onttrokken aan de Algemene reserve ten behoeve van een storting in de reserve Herstructurering wijken (zie 3.2).

3.2

De incidentele last betreft een storting in de reserve Herstructurering wijken ten behoeve van de wijk de Hoek.

3.3

De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve Duurzaamheid.  De lasten hebben betrekking o.a. de warmtetransitie, de risicodialoog, de regionale energiestrategie, duurzame bedrijfsvoering en vergroening van schoolpleinen.

4.1

De incidentele baten betreft een onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van overgehevelde budgetten uit 2020 met betrekking tot het opstellen van een economische visie, het sportakkoord en recreatieve voorzieningen .

4.2

De incidentele lasten hebben betrekking op de vorming van een egalisatiereserve de Stoep, die is ingesteld naar aanleiding van het Convenant de Stoep.

5.1

Zowel de incidentele baat als de incidentele last betreft een onttrekking dan wel storting in de reserve sociaal domein centrumtaken (MO/VO/BW). De incidentele baten hebben betrekking op diverse genomen besluiten door de raad zoals Regionaal actieplan 'geweld hoort nergens thuis', doordecentralisatie BW en MO, Onderzoek dak- en thuisloosheid en de overheveling 2020/2021. De incidentele lasten hebben betrekking op de positieve saldo's uit de decembercirculaire 2020, 2e tussenrapportage 2021 en het saldo van de jaarrekening 2021.

5.2

Zowel de incidentele baat als de incidentele last betreft een onttrekking dan wel storting in de reserve sociaal domein. De incidentele baten hebben betrekking op aanvullingen op de negatieve exploitatie sociaal domein uit de perspectiefnota's en de begroting, de overheveling van 2020/2021, afrekening GR JR 2021 en diverse genomen besluiten door de raad (zoals besluit Integrale vroeghulp (IVH) trajecten, nota financiele keten in beeld, tarief huishoudelijke hulp). De incidentele lasten hebben betrekking op een storting van niet bestede middelen in 2021 die overgeheveld worden naar 2022 (overheveling 2021/2022) en een aanvulling van € 500.000 vanuit de algemene middelen (op peil houden stand reserve sociaal domein).

6.1

De incidentele baten heeft betrekking op een onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van de compensatie van precario, placebranding, de overheveling van middelen naar 2021 van budgetten die in de decembercirculaire 2020 beschikbaar zijn gesteld en overheveling van budgetten in het kader van het thuiswerken. De incidentele lasten betreft de storting in de Algemene reserve van het begrotingssaldo en middelen uit de decembercirculaire 2020.

6.2

De incidentele baten betreft een onttrekking uit de reserve Flankerend beleid ten behoeve van personeelslasten in het kader van regelingen.

6.3

De incidentele baat betreft een onttrekking aan de reserve sociaal domein van € 367.000 die ten gunste komt van het sociaal domein. Dit ter compensatie van de negatieve exploitie sociaal domein als gevolg van de grenscorrectie Oudenhoorn. 2021 is het laatste jaar van deze onttrekking. Vanaf 2022 is dit rechtstreeks in de exploitatie verwerkt.

6.4

De incidentele lasten en baten betreffen incidenteel beschikbaar gesteld budget uit de reserve NN2040 voor tijdelijke formatie in het kader van Nissewaard naar 2040, het opstellen van een economische visie en placebranding.

6.5

De incidentele baten en lasten hebben betrekking op lasten die we als gemeente extra hebben gemaakt door covid-19 en op baten die we hebben gekregen van het rijk ter compensatie. 

 

2021

Totale baten

355.412

Totale lasten

-353.514

Saldo baten en lasten

Inc lasten

-13.833

Toevoegingen aan reserves

-21.709

Totaal inc lasten

-35.542

Inc baten

33.748

Onttrekkingen aan reserves

27.429

Totaal inc baten

61.178

Structurele lasten

-317.971

Toevoegingen aan reserves

Totaal structurele lasten

-317.971

Structurele baten

293.783

Onttrekkingen aan reserves

452

Totaal structurele baten

294.235

Incidenteel saldo

25.635

Structureel saldo

-23.737

Totaal saldo

1.898

Totale lasten

-353.514

Structurele saldo als percentage van de totale lasten

-7%

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21