Financiën

Passiva - Balans per 31 december 2021

Passiva - Balans per 31 december 2021

x € 1.000

3.

VASTE PASSIVA

31-12-21

31-12-20

3.1

Eigen vermogen

algemene reserve

69.649

70.058

bestemmingsreserves

53.223

54.513

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

1.898

4.474

Totaal eigen vermogen

124.771

129.044

3.2

Voorzieningen

voor verplichtingen en verliezen

3.663

1.457

van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

12.496

13.173

16.159

14.630

3.3

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar

binnenlandse banken en overige

financiële instellingen

210.979

224.373

ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons

9.209

9.673

220.188

234.046

Totaal vaste passiva

361.117

377.720

4.

VLOTTENDE PASSIVA

4.1

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

overige kasgeldleningen

20.000

20.000

overige schulden

13.142

10.588

33.142

30.588

4.2

Overlopende passiva

opgebouwde ntb verplichtingen

14.187

13.445

ontv. Voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitk. met een spec. bestedingsdoel

10.343

4.911

overige vooruitontv. bedragen

1.369

353

25.899

18.709

Totaal vlottende passiva

59.041

49.297

TOTAAL PASSIVA

420.159

427.017

Buiten de balans opgenomen verstrekte borg- of garantstellingen aan rechtspersonen

522.156

119.553.697

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21