Financiën

Activa - Balans per 31 december 2021

Activa - Balans per 31 december 2021

x € 1.000

1.

VASTE ACTIVA

31-12-21

31-12-20

1.1

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

224.980

228.313

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

34.123

34.574

Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

25.795

21.777

284.898

284.664

1.2

Financiële vaste activa

Geldleningen aan woningbouwcorporaties

2.000

2.000

Overige langlopende geldleningen

27.476

30.427

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

11.960

7.681

Overige uitzettingen van één jaar of langer

41.436

40.107

Totaal vaste activa

326.334

324.772

2.

VLOTTENDE ACTIVA

2.1

Voorraden

Onderhanden werk: bouwgrond in exploitaties

36.515

46.337

Voorziening voorraden onderhanden werk

-14.921

-11.112

Gereed product en handelsgoederen

42

47

21.636

35.271

2.2

Uitzettingen met rentetypische looptijd van < 1 jaar

vorderingen op openbare lichamen

344

876

overige vorderingen

19.518

14.945

voorziening voor overige vorderingen

-4.294

-3.988

uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

26.331

26.700

41.899

38.534

2.3

Overlopende activa

overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

28.554

25.433

nog te ontv. voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.259

1.270

29.813

26.703

2.4

Liquide middelen

Kassaldi

24

22

Banksaldi

452

1.716

476

1.737

Totaal vlottende activa

93.825

102.245

TOTAAL ACTIVA

420.159

427.017

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21