Programma's

Overzichten

Overzichten

Kernboodschap Overzichten

Overzichten is, conform de BBV, een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2021

Begroting
na wijziging

Rekening
2021

Verschil

Lasten

34.777

35.843

36.960

-1.117

Baten

-192.361

-205.759

-210.189

4.430

Saldo

-157.584

-169.915

-173.229

3.314

Mutaties reserves

-1.549

-3.312

-2.038

-1.274

Totaal programma

-159.133

-173.227

-175.266

2.039

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

36.960

11,1 %

Baten

210.189

64,2 %

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21