Programma's

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard heeft te maken met een aantal vraagstukken van sociaal economische, maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele aard. Om deze opgaven het hoofd te bieden en om Nissewaard naar de toekomst toe schokbestendig te maken, is het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 opgesteld. Het ontstijgen van de ex-groeikernstatus betekent onder andere een betere balans te vinden in wonen, werken en bereikbaarheid. Tenslotte wordt ingezet op het beter benutten van de recreatieve waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat van Nissewaard.

Nissewaard streeft naar een meer gebalanceerde en diverse woningvoorraad. Het doel is dat inwoners kunnen doorstromen binnen Nissewaard en dat de gemeente nieuwe doelgroepen aantrekt. Er wordt ingezet op meer geschikte huisvesting voor ouderen en op onderbelichte woningsegmenten, zoals duurdere eengezinswoningen. Toevoegen binnen die segmenten moet voor doorstroming en meer kansen voor starters zorgen. Daarnaast worden, onder andere voor jongeren, kansen gezien in transformatie van bestaande panden naar woningen. Om tot realisatie van kenmerkende initiatieven zoals Kolkplein en nabij Metro-Centrum te komen is er aansluiting bij provinciale en Rijksinstrumenten, zoals de Versnellingsopgaven Woningbouw en de Woningbouwimpuls.

In 2050 zijn wij energieneutraal, circulair en bestand tegen veranderingen in het klimaat. Dit betekent dat ontwikkelingen die plaatsvinden in de gebouwde omgeving, zowel bij transitie van bestaande bouw als bij nieuwbouw, een substantiële bijdrage leveren aan die ambitie.

Wij doen dit niet alleen maar zijn ons bewust van onze omgeving. De samenleving verandert namelijk sneller dan ooit en heeft 24/7 behoefte aan een kordate/daadkrachtige overheid die meebeweegt en toegang biedt tot  snelle, duidelijke en betrouwbare informatie. Zowel initiatiefnemers als inwoners voelen zich in Nissewaard serieus genomen, omdat wij hen betrekken bij (de voorbereiding van) besluiten en weten wat er in de samenleving speelt. Daardoor worden de juiste verbindingen gelegd tussen mensen en inhoud. Waardevolle, creatieve en innovatieve ideeën vanuit de samenleving, die ervoor zorgen dat Nissewaard een fijnere plek (om te wonen, werken en leven) wordt, komen snel en gemakkelijk van de grond.

In navolging van de aangenomen motie ‘Nissewaard 2040 in het vizier’ zal de raad periodiek, inhoudelijk worden meegenomen in de ontwikkelingen die ‘Nissewaard naar 2040’ met zich mee brengt. Concreet betekent dit dat in het voorjaar een themabijeenkomst wordt georganiseerd voor het geven van inzicht op het geheel of om een specifiek thema te bespreken. In het najaar wordt een bestuurlijk verslag aangeboden. Daarnaast zal bij de uitwerking van deelprojecten aangegeven worden als het betrekking heeft op het programma Nn2040, zodat de relatie met het geheel gelegd kan worden.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2021

Begroting
na wijziging

Rekening
2021

Verschil

Lasten

26.014

44.772

43.407

1.366

Baten

-20.932

-36.557

-35.049

-1.508

Saldo

5.082

8.215

8.358

-143

Mutaties reserves

-1.037

-5.188

-3.241

-1.947

Totaal programma

4.045

3.027

5.117

-2.089

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

43.407

13,1 %

Baten

35.049

10,7 %

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21