Paragrafen

Bedrijfsvoering

Nissewaard leert door!

De steeds sneller elkaar opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen en (ver)nieuwe taakgebieden vragen een andere rol van de overheid en dus van de manier van werken voor de medewerkers van Nissewaard. Thema's raken meerdere beleidsterreinen, steeds meer ook buiten de eigen organisatie en worden daardoor complexer, hierbij moet u denken aan de Omgevingswet, het Sociaal Domein en Duurzaamheid mede in combinatie met de voor ons liggende herstructureringsopgave. Het vraagt dat we ons zo organiseren dat we ons kunnen blijven aanpassen aan de veranderende omstandigheden en ruimte bieden voor een integrale aanpak. Dit is nodig om onze dienstverlening te blijven verbeteren en om samen met onze partners de maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden.

Of het nu om nieuwe wetgeving, om technologische of maatschappelijke ontwikkelingen gaat, het heeft allemaal invloed  op hoe wij als organisatie ons werk doen voor de mensen die wonen en werken in Nissewaard. Ons uitgangspunt hierbij is dat de organisaties niet zichzelf ontwikkelt, maar ontwikkelt doordat de medewerkers zich blijven ontwikkelen.

Dat doen we door klantgericht, transparant en toegankelijk te zijn, samen te werken met partners en resultaten te boeken. We kunnen kritisch naar onze eigen werkwijze kijken en bedenken oplossingen die leiden tot verbetering. We werken samen, luisteren, zijn flexibel, geven en krijgen vertrouwen. We nemen ook zelf verantwoordelijkheid voor het verbeteren van onze manier van werken. Ons doel is de klant beter te bedienen en ervoor te zorgen dat hij meer verantwoordelijkheid krijgt en neemt.

Met de ontwikkelingen als Ketengericht-, Zaakgewijs werken en Continu verbeteren wordt het steeds meer gebruikelijk om in verschillende samenstellingen samen te werken. Voor iedereen geldt dat de manier van werken zich kenmerkt door drie organisatie-waarden, namelijk werken vanuit de bedoeling, samenwerken en leren van elkaar.

De periode 2021 kenmerkt zich helaas nog steeds door Corona waardoor enige vertraging is ontstaan in de hierboven geschetste ontwikkeling. Opleidingen werden uitgesteld of in aangepaste vorm gegeven en medewerkers konden ook niet bij elkaar komen om met elkaar te reflecteren. Dat laatste gaat via een beeldscherm echt een stuk lastiger. Het optimaliseren en continu verbeteren van processen is eveneens lastiger met het advies werk zoveel mogelijk thuis. Door Corona blijkt dat de veel medewerkers flexibel, creatief en adaptief kunnen werken, de dienstverlening heeft er nauwelijks onder geleden. Een prestatie om trots op te zijn.

Het denken van buiten naar binnen en de inwoners, bedrijven of maatschappelijke partners centraal stellen blijft een ontwikkelpunt, waarmee wij de komende periode aan de slag gaan. We werken immers elke dag aan een eigentijdse organisatie, die samen met de inwoners Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven.

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21